Algemene- en betalingsvoorwaarden (Diensten & Producten)

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
 • Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert. Dit kan ook een instelling of bedrijf zijn.
 • Dieet: voeding op medische indicatie.
 • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
 • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 1. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 2. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan nadat de cliënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen. Vanaf 1 augustus 2012 kan de diëtist zonder verwijzing naar de diëtist. Helaas vergoeden de meeste zorgverzekeraars dit nu nog niet, daarom vragen wij u alsnog een verwijsbrief mee te nemen.
 3. De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van minuten + administratietijd voor de diëtiste.
 4. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe cliëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (administartietijd).
 5. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 6. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 3-5 behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 3-5 behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de cliënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering kan hij deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de cliënt een deel of de gehele rekening vergoedt.
 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 48 uur voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt € 30,-.
 9. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld. Dit kan via afspraken@samen-sterk.com
 10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 11. De online dagmenu’s worden op eigen risico van de cliënt besteld, rekening houdend met dat de diëtiste hier geen volledig beeld kan hebben van de (medische) situatie van de cliënt. De diëtiste is ook niet aansprakelijk voor de mogelijke schade als gevolg van het volgen van de dagmenu. De dagmenu’s worden door diëtisten opgesteld. Geld terug garantie is niet mogelijk aangezien er wel tijd is besteed door de diëtiste om het dieet op te stellen.
 12. De artikelen 4 tot en met 12 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

 

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 7 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 29,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.