Algemene voorwaarden

Algemene- en betalingsvoorwaarden (Diensten & Producten)

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
 • Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert. Dit kan ook een instelling of bedrijf zijn.
 • Dieet: voeding op medische indicatie.
 • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
 • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 1. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 2. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan nadat de cliënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen. Vanaf 1 augustus 2012 kan de diëtist zonder verwijzing naar de diëtist. Helaas vergoeden de meeste zorgverzekeraars dit nu nog niet, daarom vragen wij u alsnog een verwijsbrief mee te nemen.
 3. Diëtistenpraktijk Samen Sterk informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. Dit kan zowel via de diëtiste, assistente of op de website geïnformeerd worden. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van minuten + administratietijd voor de diëtiste.
 4. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe cliëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (administartietijd).
 5. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 6. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 3-5 behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 3-5 behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de cliënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering kan hij deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de cliënt een deel of de gehele rekening vergoedt.
 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 48 uur (op werkdagen) voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen. De kosten zijn afhankelijk van het tarief wat aangehouden wordt voor het consult. Deze is te vinden op de website bij het kopje vergoedingen.
 9. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur (op werkdagen) voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld. Dit kan via afspraken@samen-sterk.com
 10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 11. De online dagmenu’s worden op eigen risico van de cliënt besteld, rekening houdend met dat de diëtiste hier geen volledig beeld kan hebben van de (medische) situatie van de cliënt. De diëtiste is ook niet aansprakelijk voor de mogelijke schade als gevolg van het volgen van de dagmenu. De dagmenu’s worden door diëtisten opgesteld. Geld terug garantie is niet mogelijk aangezien er wel tijd is besteed door de diëtiste om het dieet op te stellen.
 12. Nieuwsbrieven worden naar al onze klanten/patiënten populatie gestuurd, ongeacht de reden van komst. Klant/patiënt kan zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief. Het opvolgen van de nieuwsbrief adviezen/tips worden op eigen risico gevolgd. Diëtistenpraktijk Samen Sterk is ook niet aansprakelijk voor de mogelijke schade als gevolg van het volgen van de tips/adviezen.
 13. Reviews worden achteraf na een consult via de mail verzameld om onze dienstverlening te verbeteren. Klanten/Patienten die zich ooit hebben aangemeld door middel van telefonisch contact, mail, whatsapp, via de website etc. staan automatisch in ons beveiligd systeem en kunnen via de email benaderd worden om een review achter te laten over hun behandeling bij de diëtiste. Klanten/patiënten kunnen zich ten alle tijden uitschrijven via de uitschrijfknop in de mail of door een mail te sturen naar info@samen-sterk.com met de tekst uitschrijven voor de mail. U mag de mail als niet verzonden beschouwen indien u geen interesse heeft bij het achterlaten van een review over uw behandeling.
 14. Regelmatig doet Diëtistenpraktijk Samen Sterk een kwaliteitscheck bij patienten, dit houdt in dat wij patienten opbellen om te vragen hoe ze de consulten ervaren hebben met de dietiste. Hiermee proberen wij onze kwaliteit van de zorg te verbeteren.
 15. Klanten/Patienten die ons benaderd hebben via de website, mail of telefonisch worden altijd meerdere malen terug gebeld als wij de client niet te pakken gekregen, dit kan zowel met onze zakelijke nummer als een 06 nummer.
 16. Gratis kennismaking is alleen met telefoniste van Samen Sterk, hiermee wordt de diëtiste zelf niet bedoeld. De klant/patiënt mag uitgebreid informatie vragen over de werkwijze van de diëtiste van Samen Sterk. De diëtistenconsulten worden uiteraard niet gratis weggegeven als een gratis intake of gratis vervolgafspraak.
 17. De artikelen 4 tot en met 12 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.
 18. Indien Cliënt/patiënt contact opneemt via telefoon, mail, website, nieuwsbrief, op consult is geweest of is binnen gekomen via beveiligde mail systeem tussen zorgverleners, is client /patient automatisch ingestemd met het AVG beleid. 

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 7 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 29,00 (alles exclusief omzetbelasting). * Prijzen kunnen afwijken afhankelijk van de incasso bureau.
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
dietist rijssen

Contactgegevens

Diëtistenpraktijk Samen Sterk
Telefoon: 085 7500 050
Afspraken wijzigen: afspraken@samen-sterk.com
Overige vragen: admi@samen-sterk.com